Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.3.2016 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 31.03.2016 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Stan obecny oraz plan działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami – gruntami.
8. Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lyski.
9. Informacja dot. funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Suminie.
10. Kanalizacja bytowa – stan obecny i plany na przyszłość.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok,
2/ udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
3/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
4/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Raszczycach (działka 487/105),
5/ zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej w Adamowicach (działki 1400/112, 1405/67, 1409/11),
6/ zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Adamowicach (działka 1401/112, 1406/67),
7/ zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Adamowicach (działka 1402/112),
8/ wyrażenie zgody na zamianę gruntów w Suminie (działki 959/132, 1102/137 stanowiące własność Gminy Lyski na działkę 909/132 stanowiącą własność osoby fizycznej),
9/ zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski,
10/ podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski,
11/ zmiany sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski.
12. Wnioski radnych.
13. Wolne głosy i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                     Rady Gminy Lyski
                                                                                                              /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek