Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.5.2016 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 25.05.2016 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok,
2/ udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
3/ zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok,
4/ przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna",
5/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
6/ nabycia nieruchomości niezabudowanej ( 1/2 części w prawie własności działki nr ewid. 339/78 karta mapy 2 obręb Pstrążna),
7/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (działka nr ewid. 991/127 karta mapy 3 obręb Lyski),
8/ zamiany gruntów (dot. działki nr ewid. 834/60 karta mapy 4 i działki nr ewid. 1499/110 karta mapy 3 obręb Lyski),
9/ ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lyski,
10/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11/ uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 rok.
9. Wnioski radnych.
10. Wolne głosy i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                     Rady Gminy Lyski
                                                                                                              /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek