Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołów

- nr RSO-RG.0002.6.2016 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 30.06.2016 r.

- nr RSO-RG.0002.7.2016 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 28.07.2016 r.

6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Problematyka planowania przestrzennego.

8. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

9. Informacja Urzędu Gminy nt realizacji wniosków złożonych przez Radnych w okresie grudzień 2015 – maj 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025

3/ przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna – etap IV",

4/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,

5/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,

6/ zasad, trybu udzielania oraz sposobie rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze,

7/ określania szczegółowy warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
8/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Adamowice (rozpatrywanie uwag złożonych przez mieszkańców, które nie zostały uwzględnione przez Wójta),
9/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Bogunice (rozpatrywanie uwag złożonych przez mieszkańców, które nie zostały uwzględnione przez Wójta),

10/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Lyski (rozpatrywanie uwag złożonych przez mieszkańców, które nie zostały uwzględnione przez Wójta),

11/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla
sołectwa Zwonowice (rozpatrywanie uwag złożonych przez mieszkańców, które nie zostały uwzględnione przez Wójta),

12/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla
sołectwa Żytna (rozpatrywanie uwag złożonych przez mieszkańców, które nie zostały uwzględnione przez Wójta).

11. Wnioski radnych.

12. Wolne głosy i zapytania.

13. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                     Rady Gminy Lyski
                                                                                                              /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek