Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje

sesję, która odbędzie się:

w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.13.2016 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 28.11.2016 r.
6. Wypowiedź Wójta na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Budżet Gminy na 2017 rok.
8. Sprawozdanie z prac Rady Gminy za rok 2016.
9. Informacja Urzędu Gminy nt realizacji wniosków złożonych przez Radnych w okresie czerwiec – listopad 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025,

2/ budżetu gminy Lyski na 2017 rok,

3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025,

4/ zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok,

5/ przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2017 – 2023,

6/ zarządzenia poboru w formie inkasa, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty od posiadania psa oraz powołania

inkasentów,

7/ przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe

oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

8/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

9/ ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

10/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

11/ nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny,

12/ skargi na działanie Wójta Gminy Lyski,

13/ planu pracy Rady Gminy Lyski na 2017 rok,

14/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku,

15/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna,

16/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce.

11. Wnioski radnych.

12. Wolne głosy i zapytania.

13. Zakończenie obrad sesji.