Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 04 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2017 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025.

6. Wnioski radnych.

7. Wolne głosy i zapytania.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                                                                            Rady Gminy Lyski

 /-/                                                                                                                                                                                      /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek