Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołów nr:

- RSO-RG.0002.14.2016 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29.12.2016 r.

- RSO-RG.0002.1.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 04.01.2017 r.

6. Wypowiedź Wójta na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z działalności promocyjnej Gminy Lyski za 2016 rok oraz plan na rok 2017.

8. Analiza możliwości planu budowy dróg i chodników na terenie Gminy Lyski.

9. Sprawozdanie z działalności Służb Komunalnych Gminy Lyski.

10. Zamówienia publiczne.

11. Plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady Gminy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2017 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025,

3/ ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lyski.

13. Wnioski radnych.

14. Wolne głosy i zapytania.

15. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                                                    Rady Gminy Lyski

 /-/                                                                                                                                               /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek