Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.2.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 30.01.2017 r.

6. Wypowiedź Wójta na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Działalność Ludowych Klubów Sportowych.

8. Informacja dotycząca funkcjonowania boiska "ORLIK".

9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok oraz określenie kierunków działań na 2017 rok.

10. Projekty uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2017 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2025,

3/ zmiany Uchwały Nr RG.0007.121.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wspierania Rodziny,

4/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

5/ określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przrdszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

6/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 7/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.

11. Wnioski radnych.

12. Wolne głosy i zapytania.

13. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                      Rady Gminy Lyski

 /-/                                                                                                                    /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek