Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.3.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2017 r.

6. Wypowiedź Wójta na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Funkcjonowanie Straży Gminnej.

8. Stan bezpieczeństwa Obywateli na terenie Gminy Lyski.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

10. Informacje dot. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja czynności mających przeciwdziałać narkomanii.

11. Działalność Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2017 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 – 2025,

3/ zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

4/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo – Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o. o. w likwidacji,

5/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

6/ określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

7/ zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

8/ nabycia nieruchomości niezabudowanej,

9/ nabycia nieruchomości niezabudowanej,

10/ nabycia nieruchomości niezabudowanej,

11/ zbycia nieruchomości niezabudowanej,

12/ przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

13. Wnioski radnych.

14. Wolne głosy i zapytania.

15. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                      Rady Gminy Lyski

 /-/                                                                                                                    /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek