Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołów nr:

- RSO-RG.0002.4.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 27 marca 2017 r.

- RSO-RG.0002.5.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 19 kwietnia 2017 r.

6. Wypowiedź Wójta na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Stan obecny oraz plan działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami – gruntami.

8. Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lyski.

9. Informacja dot. funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Suminie.

10. Kanalizacja bytowa – stan obecny i plany na przyszłość.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 – 2025,

2/ przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lyski na lata 2017 – 2020,

3/ zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski pochodzących z opłat i kar środowiskowych na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze,

4/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,

5/ ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski,

6/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zaian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7/ nabycia nieruchomości niezabudowanej,

8/ nabycia nieruchomości niezabudowanej,

9/ zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lyski,

10/ zmiany nazwy odcinka ulicy Łukowskiej w miejscowości Lyski,

11/ zmiany nazwy ulicy w miejscowości Zwonowice w Gminie Lyski,

12/ przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.

12. Wnioski radnych.

13. Wolne głosy i zapytania.

14. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                      Rady Gminy Lyski

 /-/                                                                                                                    /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek