Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 

2. Powitanie.

 

3. Przyjęcie porządku obrad.

 

4. Wybór sekretarza obrad.

 

5. Przyjęcie protokołów nr:

 

- RSO-RG.0002.10.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

- RSO-RG.0002.11.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 11 lipca 2017 r.

 

6. Wypowiedź Wójta na temat prac w okresie międzysesyjnym.

 

7. Problematyka planowania przestrzennego.

 

8. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

 

9. Informacja Urzędu Gminy nt. realizacji wniosków złożonych przez Radnych w okresie grudzień 2016 – maj 2017.

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok,

 

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017 – 2027,

 

3/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszarów w sołectwie Lyski,

 

4/ zmiany Uchwały Nr RG.0007.99.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Lyski,

 

5/ w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski.

 

11. Wnioski radnych.

 

12. Wolne głosy i zapytania.

 

13. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                      Rady Gminy Lyski

 /-/                                                                                                                    /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek