Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołów nr:

- RSO-RG.0002.17.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 11 grudnia 2017 r.

- RSO-RG.0002.18.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2017 r.

6.
Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski oraz Komisji Rewizyjnej.

8. Informacja z działalności promocyjnej Gminy Lyski za 2017 rok oraz plan na rok 2018.

9. Analiza możliwości planu budowy dróg i chodników na terenie Gminy Lyski.

10. Sprawozdanie z działalności Służb Komunalnych Gminy Lyski.

11. Zamówienia publiczne.

12. Plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady Gminy.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,
2/ zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lyski i Gminą Nędza w sprawie wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa Sumina, gmina Lyski;

3/ zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski;

4/ wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski;

5/
zbycia nieruchomości niezabudowanej;
6/ zbycia nieruchomości niezabudowanej;

7/ zbycia nieruchomości niezabudowanej;

8/ zbycia nieruchomości niezabudowanej;

9/ zbycia nieruchomości niezabudowanej;

10/ zamiany gruntów;

11/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego;

12/ uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

14. Wnioski radnych.

15. Wolne głosy i zapytania.

16. Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Lyski
/-/ mgr inż. Grzegorz Dudek