Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podziękowanie Panu Krystianowi Widence za dotychczasową pracę w Radzie Gminy Lyski.
6. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.1.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29 stycznia 2018 r.
7. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Działalność Ludowych Klubów Sportowych.
10. Informacja dotycząca funkcjonowania boiska ORLIK.
11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz określenie kierunków działań na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,
2/ zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne uprzędzenia grzewcze,
3/ zawarcia umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich,
4/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
13. Wnioski radnych.
14. Wolne głosy i zapytania.
15. Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy Lyski
/-/ mgr inż. Grzegorz Dudek