Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4
. Wybór sekretarza obrad.
5. Uroczyste wręczenie medalu Komendantowi Straży Gminnej w Lyskach Panu Jerzemu Skwarskiemu za długoletnią pracę.
6. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.3.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2018 r.
7. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.|
8. Sprawozdanie z prac
 komisji stałych Rady Gminy Lyski oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Stan obecny oraz plan działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami-gruntami.
10. Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lyski.
11. Informacja dot. funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Suminie.|
12. Kanalizacja bytowa – stan obecny i plany na przyszłość.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027,
2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok, 
3/ podziału Gminy Lyski na stałe obwody głosowania,
4/ zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski,
5/ przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2018-2023, 
6/nadania nazwy ulicy w miejscowości Sumina,
7/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony (Adamowice, 1304/65)
8/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą.
14. Wnioski radnych.

15. Wolne głosy i zapytania.
16. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Lyski
                                                                                                                                                                                /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek