Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
- nr RSO-RG.0002.5.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2018 r.
- nr RSO-RG.0002.6.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 11 czerwca 2018 r.
6. Podziękowanie Komendantowi Straży Gminnej oraz byłemu Komendantowi Komisariatu Policji w Gaszowicach za długoletnią współpracę.
7. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
Odczytanie:
- Uchwały Nr 4200/V/77/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lyski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lyski  z wykonania budżetu za 2017 rok,
- Uchwały Nr 4200/V/100/2018 z dnia 24 maja 2018 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
    Gminy Lyski za 2017 rok,
    2/ udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
    3/ ustalenia wynagrodzenia Wójta,
    4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027,
    5/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,
    6/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla części sołectwa Lyski,
    7/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lyski odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów    alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
    8/ zasad usytuowania na terenie gminy Lyski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
    9/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
    10/ zbycia udziału w nieruchomości w części zabudowanej,
    11/ uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 rok.
11. Wnioski radnych.
12. Wolne głosy i zapytania.
13. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Lyski
                                                                                                                                                                                /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek