Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu  1 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.|
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027,

2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,

3/ przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski,

4/ zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji i jego działania,

5/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (Pstrążna, 411/50),

6/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (Pstrążna, 409/74),

7/ zamiany gruntów,

8/ nabycia nieruchomości zabudowanej (Adamowice)

9/ uchylenia Uchwały Nr RG.0007.17.2018 Rady Gminy Lyski z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lyski.

6. Wnioski radnych.
7. Wolne głosy i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Lyski
                                                                                                                                                                                /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek