Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
      - nr RSO-RG.0002.7.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 25 czerwca 2018 r.
      - nr RSO-RG.0002.8.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 1 sierpnia 2018 r
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Problematyka planowania przestrzennego.
9. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę.
10. Informacja Urzędu Gminy nt realizacji wniosków złożonych przez Radnych w okresie grudzień 2017 – maj 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,
2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027,
3/ utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania,
4/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
5/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski dz 397/75),
6/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (Sumina dz 938/65),
7/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (Sumina dz 948/65),
8/ zbycia nieruchomości niezabudowanych (Zwonowice),
9/ zbycia nieruchomości zabudowanej (Adamowice),
10/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Dzimierz dz. 591/251),
11/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Dzimierz dz. 593/256).
12. Wnioski radnych.
13. Wolne głosy i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                                                                         Rady Gminy Lyski
                                                                                                                                                                  /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek