Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:     

      

w dniu 10 września 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

 

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Powitanie.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Wybór sekretarza obrad.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

2/ zmiany uchwały nr RG.0007.43.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

12. Wnioski radnych.

13. Wolne głosy i zapytania.

14. Zakończenie obrad sesji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Przewodniczący  Rady Gminy Lyski

                                                                                                                                    /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek