Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:     

      

w dniu 29 października 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
-  nr RSO-RG.0002.10.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 10 września 2018 r.
- nr RSO-RG.0002.11.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 27 września 2018 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski oraz Komisji Rewizyjnej.
8.  Stan wykonania inwestycji i remontów w gminie Lyski w 2018 r. oraz plany na przyszłość.
9. Przygotowanie Urzędu Gminy do zimy ( drogi, przetargi ).
10. Komunikacja w Gminie Lyski.
11. Informacja Wójta Gminy Lyski oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lyski nt oświadczeń majątkowych złożonych do 30 kwietnia 2018 r. za rok 2017.
12.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2017/2018.
13. Informacja o podmiotach, w których będą wykonywane prace społecznie użyteczne i opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027,
2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,
3/ udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu, na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
4/ przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
15. Podsumowanie działalności  Rady Gminy Lyski w kadencji 2014 – 2018.
16. Wnioski radnych.
17. Wolne głosy i zapytania.
18. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                                                                  

Przewodniczący  Rady Gminy Lyski

                                                                                                                                    /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek