Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:     

      

w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ podatku od nieruchomości na rok 2019,
2/ podatku od środków transportowych na rok 2019,
3/ statutu Gminy Lyski,
4/ obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
6. Wnioski radnych.
7. Wolne głosy i zapytania.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący 
Rady Gminy Lyski

                                                                                                                               /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek