Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RSO-RG.0002.2.2018

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów nr:
- RSO-RG.0002.1.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 21 listopada 2018 r.
- RSO-RG.0002.2.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 3 grudnia 2018 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Lyski.
8. Informacja Urzędu Gminy nt realizacji wniosków złożonych przez Radnych w okresie czerwiec – listopad 2018.
9. Budżet Gminy Lyski na 2019 rok:
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- przedstawienie opinii i wniosków Komisji stałych Rady Gminy na temat  projektu budżetu oraz odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028,
2/ budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,
3/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,
4/ Statutu Gminy Lyski,
5/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
6/ planu pracy Rady Gminy Lyski na 2019 rok,
7/ rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
8/ zmiany uchwały Nr RG.0007.86.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego a rok 2019,
9/ określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lyski,
10/ określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lyski,
11/ wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Gminnej Rady Sportu w Lyskach,
12/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
13/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lyski w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Lyski
/-/ mgr inż. Grzegorz Dudek