Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RSO-RG.0002.2.2018

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028,
2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok.
6. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Lyski
/-/ mgr inż. Grzegorz Dudek