Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RSO-RG.0002.5.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów nr:
- RSO-RG.0002.3.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2018 r.
- RSO-RG.0002.4.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 10 stycznia 2019 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności promocyjnej Gminy Lyski za 2018 rok oraz plan na rok 2019.
8. Analiza możliwości planu budowy dróg i chodników na terenie Gminy Lyski.
9. Sprawozdanie z działalności Służb Komunalnych Gminy Lyski.
10. Zamówienia publiczne.
11. Plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady Gminy.
12.  Sprawozdanie w realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
w 2018 r.
13. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2018 r.
14. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Lyski za 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,
2/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Oczyszczalni Ścieków w Suminie,
3/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Adamowice,
4/ przyjęcie Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
5/ zbycia nieruchomości niezabudowanej,
6/ zamiany gruntów,
7/ nabycia nieruchomości niezabudowanej.
16. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                        Przewodniczący

Rady Gminy Lyski
/-/ mgr inż. Grzegorz Dudek