Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RSO-RG.0002.5.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.5.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 28 stycznia 2019 r.

6
. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Działalność Ludowych Klubów Sportowych.

8. Informacja dotycząca funkcjonowania boiska „ORLIK”.

9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz określenie kierunków działań na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok.

11. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

                                              Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek