Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RSO-RG.0002.5.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.6.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 25 lutego 2019 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Funkcjonowanie Straży Gminnej.
8. Stan bezpieczeństwa Obywateli na terenie Gminy Lyski.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
10. Informacje dot. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja czynności mających przeciwdziałać narkomanii.
11. Działalność Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,
2/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2019,
3/ zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski  na dofinansowanie kosztów inwestycji  związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
4/ zbycia nieruchomości niezabudowanej,
5/ przekazania skargi,
6/ określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lyski,
7/ przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.
13. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski
-  Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Zakończenie obrad sesji.

 

                                              Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek