Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RSO-RG.0002.8.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

 

w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.7.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 28 marca 2019 r.

6
. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8. Stan obecny oraz plan działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami – gruntami.

9. Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lyski.

10. Informacja dot. funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Suminie.

11. Kanalizacja bytowa – stan obecny i plany na przyszłość.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,

2/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski.

13. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

 

                                            Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ Stanisław Hałacz