Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RG.0002.11.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

 

w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Uroczyste wręczenie nagrody za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.
6. Przyjęcie protokołów:
- nr RSO-RG.0002.8.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 15.04.2019 r.
- nr RSO-RG.0002.9.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 25.04.2019 r.
- nr RSO-RG.0002.10.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 14.05.2019 r.
7. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach.
10. Stan bazy oświatowej ze wskazaniem koniecznych do realizacji remontów /zakres, przypuszczalny koszt realizacji, termin realizacji/.
11. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.
12. Funkcjonowanie budynków wielofunkcyjnych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Wieloletniej Pr gnozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028 ,
2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,
3/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski 1525/101),
4/ nabycia nieruchomości niezabudowanej (Lyski, 1523/101),
5/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalnością rolniczą,
6/ apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,
7/ terminu rozpatrzenia petycji,
8/ pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
14. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.

 

                                            Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ Stanisław Hałacz