Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RG.0002.11.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr RG.0002.11.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 30.05.2019 r.
6. Informacja nt planu gazyfikacji na terenie Gminy Lyski.
7. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Raport o stanie gminy – debata.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lyski.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
Odczytanie:
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018,
- wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018,
- odczytanie Uchwały Nr 4200/V/83/2019 z dnia 21 maja 2019 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lyski.
12.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2018 rok.
2/ udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
3/ zmiany Wieloletniej Pr gnozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028,
4/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,
5/ wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lyski,
6/ zarządzenia poboru w formie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej oraz powołania inkasentów,
7/ rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Łukowskiej w Lyskach w sprawie planowanej budowy drogi,
8/ powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020 -2023
13. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

 

                                            Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ Stanisław Hałacz