Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RG.0002.18.2019

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr RG.0002.17.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 28.10.2019 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Podatki i opłaty lokalne.
9. Informacja dotycząca działalności gospodarczych prowadzonych na terenie Gminy Lyski
10. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Lyski.
11. Projekt budżetu gminy na 2020 rok – dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028,
2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,
3/ przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lyski na lata 2010-2032,
4/ ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5/ podatku od środków transportowych na rok 2020,
6/ podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2020,
13. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

                                            Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ Stanisław Hałacz