Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RG.0002.19.2019

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ zmiany uchwały Nr RG.0007.110.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku.
6. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                            Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ Stanisław Hałacz