Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2017

2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Młodszy Referent ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności, Ochrony p. poż.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski