Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2017

2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Lyski nr W.0050.17.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników społecznie użytecznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk na których dopuszczone jest używanie własnej odzieży i obuwia, zasad przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za ich pranie, naprawę i konserwację, zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zwrotu kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.96.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie prowadzenia Rejestru ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej elektronicznych nośników danych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.90.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.89.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Lyski do udzielania pierwszej pomocy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lyski nr 052/62/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2017 w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ukończenie kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych Pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach Pani Marii Michalskiej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za ich pranie, naprawę i konserwację, przydziału środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zaakceptowania zestawień faktur i rachunków z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego i końcowego z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2016, z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie powołania zespołów ds. przeprowadzania czynności sprawdzających

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lyski prawa własności nieruchomości gruntowej drogowej położonej w obrębie sołectwa Zwonowice

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2017 z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2017 z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2017 z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2017 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2017 z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2017 z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Lyski w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2017 z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zasad dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy Lyski kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursów wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Lyski zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 645070S ul. Stodolska w Zwonowicach”

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Młodszy Referent ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Obronności, Ochrony p. poż.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski