Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Weronika Zdziebczok
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
II piętro pokój nr 23
tel. 32 4300051 wew. 123

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
1)Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
2)Współpraca z Kierownikiem Referatu Finansowego w zakresie kierowania i nadzoru nad działaniem Referatu Finansowego.
3)Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy.
4)Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
5)Przygotowanie projektu budżetu Gminy.
6)Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej.
7)Przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu.
8)Udział w sesjach Rady wg uznania Wójta Gminy.
Skarbnikowi Gminy podlega bezpośrednio:
1) Kierownik Referatu Finansowego
2) Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy w zakresie spraw budżetowych