Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2015

2015

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2014 i zaakceptowania zestawień faktur i rachunków oraz sprawozdań końcowych z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2015 w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Referent ds. Księgowości Budżetowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie składu zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2015 z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pow. 36,80 m2 mieszczącego się w budynku położonym na działkach o nr ewidencyjnych 62 oraz 281/63 km 2, obręb Pstrążna stanowiącego własność Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia rejestru referencji i poświadczeń wystawianych przez Gminę Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportuna terenie Gminy Lyski w roku 2015 i zawarcia z wybranymi podmiotami umów wsparcia realizacji zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2015 z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie składu zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2015 z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2015 z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany stawki czynszu za najem lokali użytkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych z zakresu wspierani

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2015

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2015

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia zasad i warunków przyznawania dotacji z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz wprowadzenia jednolitych wzorów dokumentów w postępowaniu konkursowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powolania Komisji Mieszknaiowej oraz ustalenia jej trybu pracy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie przydziału ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników społecznie użytecznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie zasad kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie rozszerzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania członków Gminnej Rady Sportu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski nr W.0050.137.2013 z dnia  16 września 2013 r. w sprawie określenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Lyskach oraz ustalenia regulaminu jej prac

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w gminnej jednostce organizacyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski i w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do najmu