Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2008

2008

Zarządzenie nr 0151/W/75/2008
w sprawie upoważnienia P. Małgorzatę RASZCZYK, P. Ewelinę SOBECZKO, P. Kornelię SIODMOK, P. Elżbietę GÓRECKĄ do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb DZIMIERZ, km 4 o następujących numerach ewidencyjnych:
- 25 o powierzchni 0.7123 ha
- 27 o powierzchni 1.6293 ha
- 28 o powierzchni 0.1126 ha

Zarządzenie nr 0151/W/74/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/73/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/72/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Modernizacja i odbudowa drogi rolniczej w Żytnej

Zarządzenie nr 0151/W/71/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/70/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Lyskach"

Zarządzenie nr 0151/W/69/2008
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/W/68/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXVLI/58/2008

Zarządzenie nr 0151/W/67/2008
w sprawie ustalenia kwoty czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów gminnych pod działalność kulturowo - rozrywkową

Zarządzenie nr 0151/W/66/2008
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Kotyczka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0151/W/65/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczyni na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/64/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Lyskach"

Zarządzenie nr 0151/W/63/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Lyskach"

Zarządzenie nr 0151/W/62/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski XXVI/39/2008

Zarządzenie nr 0151/W/61/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXVI/38/2008

Zarządzenie nr 0151/W/60/2008
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, kultury , sztuki i tradycji regionalnych w Gminie Lyski w roku 2008

Zarządzenie nr 0151/W/59/2008
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/58/2008
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr 0151/W/57/2008
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Łyski Nr 0151/W/136/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu Oceniające - Monitorującego i określenia jego zadań.

Zarządzenie nr 0151/W/56/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/55/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/54/2008
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej na zadanie „Dostawa wyposażenia centrum kulturalno - rekreacyjnego w Zwonowicach wraz z wykonaniem podbudowy"

Zarządzenie nr 0151/W/52/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr l: Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna
Zadanie nr 2: Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 923 z drogą powiatową S 5604 w miejscowości Raszczyce
Zadanie nr 3 Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz

Zarządzenie nr 0151/W/51/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l: Opracowanie projektu przebudowy odwodnienia i chodników w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Żytna
Zadanie nr 2: Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 923 z drogą powiatową S 5604 w miejscowości Raszczyce
Zadanie nr 3: Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz

Zarządzenie nr 0151/W/50/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. Dostawa wyposażenia centrum kulturalno - rekreacyjnego w Zwonowicach wraz z wykonaniem podbudowy

Zarządzenie nr 0151/W/49/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa wyposażenia centrum kulturalno rekreacyjnego w Zwonowicach wraz z wykonaniem podbudowy

Zarządzenie nr 0151/W/48/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/47/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXV/33/2008

Zarządzenie nr 0151/W/46/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr 0151/W/45/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/44/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach.

Zarządzenie nr 0151/W/43/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach .

Zarządzenie nr 0151/W/42/2008
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/41/2008
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/40/2008
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/39/2008
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

Zarządzenie nr 0151/W/38/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XXTV/25/2008

Zarządzenie nr 0151/W/36/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
„Wykonanie remontu nawierzchni na drogach gminnych;
- boczna ul. Słonecznej w Pstrążnej
- boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach"

Zarządzenie nr 0151/W/35/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie remontu nawierzchni na drogach gminnych:
- boczna ul. Słonecznej w Pstrążnej
- boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach"

Zarządzenie nr 0151/W/34/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr 1 - remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogunlce, ul. Lysecka długości 204 m i szerokości jezdni 3.5 m .
Zadanie nr 2 - remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś, ul. Środkowa i ul. Polna długości 133 mi szerokości jezdni od 3.0 m, do 3,5 mb.

Zarządzenie nr 0151/W/33/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l - remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogunice, ul. Lysecka długości 204 m i szerokości jezdni 3.5 m .
Zadanie nr 2 - remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś, ul Środkowa i ul. Polna długości 133 m i szerokości jezdni od 3.0 m, do 3,5 mb.

Zarządzenie nr 0151/W/32/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.:
Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Budzińska w Żytnej
Zadanie nr 2 - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/31/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Budzińska w Żytnej
Zadanie nr 2 -- Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Sportowa w Lyskach

Zarządzenie nr 0151/W/30/2008
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/29/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/28/2008
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w celu realizacji zasad i standardów wybranych do realizacji przez Urząd Gminy Lyski w ramach Programu „Przejrzysta Polska"

Zarządzenie nr 0151/W/27/2008
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 0151/W/26/2008
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/27/2006 z dnia 27,03.2006 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

Zarządzenie nr 0151/W/25/2008
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 0151/W/24/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: zapytanie o cenę „opracowania dokumentacji projektowej ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwonowicach wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zarządzenie nr 0151/W/23/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na „opracowanie dokumentacji projektowej ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwonowicach wraz z zagospodarowaniem terenu"

Zarządzenie nr 0151/W/22/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/21/2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Zarządzenie nr 0151/W/20/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/19/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do najmu

Zarządzenie nr 0151/W/18/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/17/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski XXIII/16/2008

Zarządzenie nr 0151/W/16/2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/W/15/2008
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za rok 2007

Zarządzenie nr 0151/W/14/2008
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za rok 2007

Zarządzenie nr 0151/W/13/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/12/2008
w sprawie upoważnienia P.Katarzynę CZOGAŁA, P. Małgorzatę RASZCZYK, P.Patrycję MRUSEK, P. Eweiinę TEODOROWICZ do przeprowadzenia l przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb DZTMIERZ, km 4 o następujących numerach ewidencyjnych:
- 25 o powierzchni 0.7123 ha
- 27 o powierzchni 1,6293 ha
- 28 o powierzchni 0.1126 ha

Zarządzenie nr 0151/W/11/2008
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnej

Zarządzenie nr 0151/W/10/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 0151/W/9/2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko:
KIEROWNIK ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W NOWEJ WSI

Zarządzenie nr 0151/W/8/2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska w urzędzie:
Młodszy Referent ds. Księgowości podatkowej
Młodszy Referent ds. Księgowości budżetowe

Zarządzenie nr 0151/W/7/2008
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: zapytanie o cenę usług geodezyjnych oraz zatwierdzenie wykazu firm, do których skierowane będzie zapytanie

Zarządzenie nr 0151/W/6/2008
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę usług geodezyjnych

Zarządzenie nr 0151/W/5/2008
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski Nr XXI/4/200

Zarządzenie nr 0151/W/4/2008
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Zarządzenie nr 0151/W/3/2008
w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych z wykonania zadań z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadań.

Zarządzenie nr 0151/W/2/2008
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lyski na 2008 rok.

Zarządzenie nr 0151/W/1/2008
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz kultury w Gminie Lyski w roku 2008.