Gmina Lyski

Terminy i tematy poruszane na najbliższych posiedzeniach komisji

GŁOSZENIE

      Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Lyski odbędzie się w dniu: 

    27 października 2014 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Stan wykonania inwestycji i remontów w gminie Lyski w 2014 r. oraz plany na przyszłość.
2. Przygotowanie Urzędu Gminy do zimy ( drogi, przetargi ).
3. Komunikacja w Gminie Lyski.
4. Informacja Wójta Gminy Lyski oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lyski nt oświadczeń majątkowych złożonych do 30 kwietnia 2014 r. za rok 2013.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2013/2014.

6. Informacja o podmiotach, w których będą wykonywane prace społecznie użyteczne i opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku.

7.
Projekty uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok,

2/ nadania Statutu Oczyszczalni Ścieków w Suminie,

3/ zaopiniowania zweryfikowanej propozycji Aglomeracji Lyski,

4/ przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015",

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce,

6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna,

7/ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014 - 2020,

8/ ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski,

9/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami a komunalnymi,

10/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski, nr ew. 1103/53),

11/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski, nr ew. 1102/53),

12/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 467/110 oraz 572/111),

13/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 477/108),

14/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 575/109),

15/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Pstrążna, nr ew. 130/9 oraz 131/9),

16/ dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ew. 1047/30),

17/ nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice, nr ew. 1234/172),

18/ poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

8. Wolne głosy i zapytania.

                                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                         Rady Gminy Lyski
                                                                                                    /
-/ inż. Krystian Widenka          

Autor: Agata Bombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-18 12:10przez: Agata Bombik
Opublikowano:2016-03-18 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2016-03-18 12:09przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:8051

Rejestr zmian

  • [2016-03-18 12:09:29]Agata BombikUtworzenie strony