Gmina Lyski

Informacja o naborze w ramach drugiej edycji programu odbudowy zabytków

W nawiązaniu do ogłoszenia 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Lyski informuje, iż podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację JST mogą zgłaszać zadania możliwe do realizacji w ramach niniejszego programu w formie pisemnej do dnia 10 sierpnia 2023 r. (data wpływu do siedziby tut. urzędu gminy tj. ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski). Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą zgłoszone do dofinansowania.

Zgodnie z zapisami Programu dofinansowanie może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują:

  • finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to zabytków, nad którymi opiekę, w rozumieniu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprawuje jednostka samorządu terytorialnego albo jednostka organizacyjna podlegająca Wnioskodawcy, zaliczana do sektora finansów publicznych;
  • udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków.

Ostateczna decyzja co do wyboru zadań, które będą zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu zostanie podjęta po analizie zgłoszonych inwestycji. Lista zgłoszonych zadań zostanie opublikowana na stronie lyski.pl i bip.lyski.pl po zakończeniu naboru nr 3/2023 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wszystkie szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej Programu https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Aktualizacja ogłoszenia:  Ze względu na prośby potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dotację, Gmina Lyski wydłuża termin składania wniosków do 11 sierpnia 2023 r.

Wzór fiszki zgłoszeniowej

Lista inwestycji zgłoszonych w ramach drugiej edycji Programu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-08-03 13:18przez:
Opublikowano:2023-08-03 12:01przez: Tomasz Ziomka
Zmodyfikowano:2023-08-31 11:59przez: Krzysztof Miera
Podmiot udostępniający: Gmina Lyski
Odwiedziny:1447

Rejestr zmian

  • [2023-08-31 11:59:40]Krzysztof MieraEdycja strony
  • [2023-08-11 13:39:22]Tomasz Ziomkaaktualizacja ogłoszenia: wydłużenie terminu składania wniosków
  • [2023-08-03 13:10:40]Tomasz Ziomkautworzenie ogłoszenia