Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2019

2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr W.0050.43.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Lyseckiego Maratonu MTB (rowery górskie)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Lyski.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa budynku gminnego w Lyskach w ramach projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Lyski” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2019 z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2019 z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie zmiany w ustaleniach polityki (zasadach) rachunkowości w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019 - 2028

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2019 z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizacje zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Nr W.0050.138.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Nr W.0050.221.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych - zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Lyseckiego Maratonu MTB (rowery górskie)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019 - 2028

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr W.0050.238.2015 Wójta Gminy Lyski z dnia 20 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie powołania zespołów ds. przeprowadzania czynności sprawdzających

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Podinspektor ds. Kadr w Służbach Komunalnych Gminy w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem i ustalenia minimalnych cen drewna

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2019 z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2019 z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont drogi gminnej ulicy Szkolnej w Bogunicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie kreślenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Inspektor Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej w ramach projektu „Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza” nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001243

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa 54 słupów oświetleniowych solarnych i hybrydowych w ramach projektu „Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Budowa wodociągu ul. Kamionki w Lyskach" oraz "Budowa wodociągu ul. Grabówki w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Infrastruktury Drogowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VII Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym Inspektor ds. Promocji Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Strażnik Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie obowiązków związanych z dochodzeniem równowartości kwoty 40 Euro stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny wniosków w postępowaniu konkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski oraz ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2019-01-03
Data publikacji:2019-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Ziomka
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Ziomka
Liczba odwiedzin:1600

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-03-19 07:01:09Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-19 07:00:32Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-19 06:59:23Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-19 06:56:32Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-19 06:53:48Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-18 15:29:39Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-18 12:31:28Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-18 12:27:25Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-18 10:35:01Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-03-18 10:18:46Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-02-28 11:55:48Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-02-28 11:37:25Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-02-25 10:55:31Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-02-05 13:03:16Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-02-05 12:38:14Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-01-15 13:37:48Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-01-15 13:13:38Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-01-15 13:07:24Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-01-11 11:47:14Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-01-11 11:39:32Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-01-11 09:35:51Tomasz ZiomkaEdycja strony2019
2019-01-03 13:44:19Tomasz ZiomkaUtworzenie strony2019