Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Raport o stanie Gminy Lyski za rok 2018

Raport o stanie Gminy Lyski za rok 2018

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Lyski za rok poprzedni. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie Gminy Lyski za 2018 rok będzie miała miejsce na sesji Rady Gminy Lyski

w dniu 19.06.2019 r. o godz. 15.00.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 zmiaszkańców - co najmniej 20 osób.

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Lyski.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

 

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Lyski za rok 2018

Raport o stanie gminy za 2018

4 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Raport o stanie gminy za 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018

21 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018