Jesteś tutaj: Start / PETYCJE

PETYCJE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Rejestr petycji 2019 r.

Rejestr petycji 2018 r. 

Rejestr petycji 2017 r.

Rejestr petycji 2016 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-02-10
Data publikacji:2016-02-10
Osoba sporządzająca dokument:awyczyszczok
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Wyczyszczok
Liczba odwiedzin:34697

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-09 07:36:00Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-29 12:13:54Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-29 12:13:23Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-29 12:08:12Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-29 11:37:31Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-29 11:37:31Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-28 13:56:33Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-28 13:43:37Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-28 13:19:34Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-28 13:08:04Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-11-28 12:46:55Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 12:16:03Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 12:15:18Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 12:11:50Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 12:07:43Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 08:28:45Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-03-11 13:11:38Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:12:30Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:12:03Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:11:09Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:07:59Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:49:09Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:48:29Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:40:39Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:35:48Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:34:55Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:34:11Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:30:16Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:29:54Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:28:31Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:30:55Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:30:29Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:23:46Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:22:15Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:21:43Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:21:11Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:20:13Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:15:02Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-20 14:22:23Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:15:12Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:13:20Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:12:51Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:12:13Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:11:12Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 10:59:29Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 10:58:43Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-03-07 08:46:55Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-03-07 08:09:36Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-02-10 15:14:04Karol MichtaUtworzenie stronyPETYCJE