Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Gminnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2016

18 czerwca 2008

Zadania Straży Gminnej:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Strażnik Gminny wykonując swoje zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

Do zasadniczych obowiązków funkcjonariuszy Straży Gminnej należy:

 • przestrzeganie prawa,
 • rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli oraz godności własnej,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia lub minia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

 Zadania Komendanta Straży Gminnej

1. Ochrona spokoju i porządku publicznego

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym

3. Współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń

4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia odpowiednich służb a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia

5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

7.Doprowadzenie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub Policji.

Jeżeli osoby te w zachowaniu swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób

8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

9. Konwojowanie dokumentów przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

10. Wykonywanie poleceń Wójta Gminy w zakresie porządku publicznego

11. Dbałość o prawidłową organizację pracy Straży Gminnej i reprezentowanie jej na zewnątrz

12. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo

13. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współdziałania społecznego

14. Podnieść kwalifikacje zawodowe

 

Wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań określonych w przepisach prawnych , funkcjonariusz Straży Gminnej może stosować środki przymusu bezpośredniego takie jak:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 • kajdanki,
 • pałki obronne wielofunkcyjne,
 • psy obronne,
 • paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. , z późn. zm.),
 • ręczne miotacze gazu.

  Strażnik może stosować jedynie środki odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:Agata Bombik
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Bombik
Liczba odwiedzin:6088

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-25 07:18:03Agata BombikUtworzenie stronyUprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Gminnej