OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2017

Lyski, dnia 12 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr RG.0007.70.2014 Rady Gminy Lyski z dnia 30 października 2014r. oraz Uchwały Nr RG.0007.69.2014 Rady Gminy Lyski z dnia 30 października 2014 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

    1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna;

    2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce.

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lyski przy ul. Dworcowej 1A, pokój nr 19, w godzinach: od godz. 900 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy o godz.:

  • 1000 - dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna;

  • 1200 - dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce.

 

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko pod adresem:

Urząd Gminy Lyski,

ul. Dworcowa 1A, 44-295 Lyski

e-mail: kancelaria@lyski.pl

 

Uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej,

2) ustnie do protokołu,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2017 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lyski.

 


Projekt Planu Zagospodarowania wraz uchwałą do pobrania:

Projekt Planu Pstrążna

Projekt Planu Raszczyce

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2017-05-12
Data publikacji:2017-05-12
Osoba sporządzająca dokument:Agata Myśliwiec
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Myśliwiec
Liczba odwiedzin:3317