Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Projekty uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok,
2/ nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1218-10,
3/ nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1222-14,
4/ nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1224-63,

5/ nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1226-14,
6/ nabycia nieruchomości niezabudowanej pod drogę (Sumina) dz 1220-14.

6. Wnioski radnych.

7. Wolne głosy i zapytania.

8. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                     Rady Gminy Lyski
                                                                                                              /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek