Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.10.2016 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 29.09.2016 r.

6. Wypowiedź Wójta na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Stan wykonania inwestycji i remontów w gminie Lyski w 2016 r. oraz plany na przyszłość.

8. Przygotowanie Urzędu Gminy do zimy (drogi, przetargi).

9. Komunikacja w Gminie Lyski.

10. Informacja Wójta Gminy Lyski oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lyski nt oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 30 kwietnia 2016 r. za rok 2015.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2015/2016.

12. Informacja o podmiotach, w których będą wykonywane prace społecznie użyteczne i opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu gminy Lyski na 2016 rok,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2016-2025,
3/ zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4/ udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
5/ przyjęcia "Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017",
6/ powołania Spółdzielni Socjalnej "S.O.S.",
7/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
8/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy kotłowni,
9/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
10/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości pod obiekty nie związane z działalnością gospodarczą,
11/ nabycia nieruchomości niezabudowanej.
14. Wnioski radnych.
15. Wolne głosy i zapytania.
16. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                     Rady Gminy Lyski
                                                                                                              /-/ mgr inż. Grzegorz Dudek