Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:            

w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Powitanie.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Wybór sekretarza obrad.

5.  Przyjęcie protokołu nr:

–        RSO-RG.0002.15.2017 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 26 października 2017 r.

6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.

7. Podatki i opłaty lokalne.

8. Informacja dotycząca działalności gospodarczych prowadzonych na terenie Gminy Lyski.

9. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Lyski.

10. Projekt budżetu na 2018 rok – dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2017 rok,

2/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2017-2027,

3/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

4/ opłaty od posiadania psów na rok 2018,

5/ podatku od środków transportowych na rok 2018,

6/ podatku od nieruchomości na rok 2018,

7/ zmiany uchwały nr RG.0007.32.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski,

8/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Zwonowice,

9/przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

10/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lyskach,

11/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lyski.

15. Wnioski radnych.

16. Wolne głosy i zapytania.

17. Zakończenie obrad sesji.

 

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Lyski na ww. tematy odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 15.00

w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski