Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy Lyski.
6. Ślubowanie radnego.
7. Uroczyste wręczenie nagrody za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.
8. Przyjęcie protokołu nr RSO-RG.0002.2.2018 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 26 lutego 2018 r.
9. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski oraz Komisji Rewizyjnej.
11. Funkcjonowanie Straży Gminnej.
12. Stan bezpieczeństwa Obywateli na terenie Gminy Lyski.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.
14. Informacje dot. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja czynności mających przeciwdziałać narkomanii.
15. Działalność Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi.
16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach za rok 2017 i nakreślenie kierunków dalszej działalności cz. II.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2018 rok,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2018-2027,
3/ podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Lyski,
4/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018,
5/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
6/ ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
7/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod działalność rolniczą.
18. Wnioski radnych.
19. Wolne głosy i zapytania.
20. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski
/-/ mgr inż. Grzegorz Dudek