Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RG.0002.9.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

 

w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,

2/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

6. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad sesji.

 

                                            Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ Stanisław Hałacz