Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

RG.0002.12.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się

w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.  Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2019-2028,
2/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2019 rok,
3/ zaciągnięcia kredytu,
4/ uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lyski,  
5/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020 - 2023.
6. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji.

                                            Przewodniczący
                                              Rady Gminy Lyski
                                           /-/ Stanisław Hałacz