Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym wizerunku, podczas sesji Rady Gminy Lyski

 

RG.0002.2.2020

Ogłoszenie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Lyski zwołuje sesję, która odbędzie się:

w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Lyski

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powitanie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołów:
- nr RG.0002.20.2019 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 19.12.2019 r.
- nr RG.0002.1.2020 z sesji Rady Gminy Lyski z dnia 30.01.2020 r.
6. Wypowiedź Wójta Gminy Lyski na temat prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Lyski, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8.  Działalność Ludowych Klubów Sportowych.
9. Informacja dotycząca funkcjonowania boiska „ORLIK”.
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok oraz określenie kierunków działań na 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian budżetu Gminy Lyski na 2020 rok,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031,
3/ zmiany Uchwały nr RG.0007.48.2019 Rady Gminy Lyski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lyski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Lyski w zakresie kosztów unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
4/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2020,
5/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lyski.
6/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Miasta Rybnik, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lyski,
7/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
12. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.


                                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                                                      Rady Gminy Lyski
                                                                                                                                     /-/ Stanisław Hałacz