Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2009

2009

ZARZADZENIE_NR_0151_W_130_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Stworzenie Centrum Kulturalnego w sołectwie Pstrążna"

ZARZADZENIE_NR_0151_W_129_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Stworzenie Centrum Kulturalnego w sołectwie Pstrążna"  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_128_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 0151 W 127 2009
w sprawie polityki rachunkowości dla Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_126_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej - ul. Łukowska w Lyskach

ZARZADZENIE_NR_0151_W_125_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej - ul. Łukowska w Lyskach  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_124_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_123_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_122_2009
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski z zakresu promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_121_2009
w sprawie ogłoszenia konkursu na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_120_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XLVII/54/2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_119_2009
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_118_2009
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_117_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_116_2009
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_115_2009
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_114_2009
w sprawie zaakceptowania zestawień częściowych z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Lyski z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie...  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_113_2009
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_112_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_111_2009
w sprawie zatwierdzenia SIWZ na zadania p.n.: Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej - ul. Budzińska i ul. Sobieskiego w Żytnej Zadanie nr 2- Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej - Leśna w Suminie  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_110_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Zadanie nr l - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej - ul. Budzińska i ul. Sobieskiego w Żytnej Zadanie nr 2 - Remont odwodnienia odcinka drogi gminnej - Le  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_109_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_108_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie p.n. Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzimierzu-Żytnej  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_107_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzimierzu-Żytnej  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_106_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach". 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_105_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - ul. Marusze w Dzimierzu".  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_104_2009
w sprawie rozszerzenia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lyskach  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_103_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_102_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Łyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski XLVI/51/2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_101_2009
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/W/67/2009 Wójta Gminy Lyski z 15 czerwca 2009 r.

ZARZADZENIE_NR_0151_W_100_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej"  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_99_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej" 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_98_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_97_2009
w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_96_2009
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_95_2009
w sprawie powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych w Gminie Lyski w roku 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_94_2009
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych,  w Gminie Lyski w roku 2009.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_93_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_92_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 2 752 136,00 zł"  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_91_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach".

ZARZADZENIE_NR_0151_W_90_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_89_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach".  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_88_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - ul. Marusze   

ZARZADZENIE_NR_0151_W_87_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_86_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski XLV/41/2009 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_85_2009
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_84_2009
w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. mgr. Grzegorza Bracika ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_83_2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Henryki Szuła ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_82_2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Kaczmarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_81_2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Barbary Kupka ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_80_2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Marioli Absalon ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_79_2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Gabrieli Lenort ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_78_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_77_2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Odrzywołek na czas nieobecności kierownika Oczyszczalni Ścieków w Suminie.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_76_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Udzielenie kredytu Gminie :yski o łącznej wysokości 2 752 136,00 zł"  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_75_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 2 752 136,00 zł"  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_74_2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_73_2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_72_2009
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_71_2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_70_2009
w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_69_2009
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_68_2009
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZADZENIE_NR_0151_W_67_2009
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_66_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_65_2009
w sprawie procedury przekazywania dotacji celowych oraz środków finansowych jednostkom organizacyjnym gminy  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_64_2009
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - „Wyprawka szkolna „ dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasie  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_63_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski Nr XLIV/38/2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_62_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_61_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi gminnej - boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_60_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi gminnej - boczna ul. Rybnickiej w Adamowicach  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_59_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę opału na sezon grzewczy 2009/2010 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_58_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_57_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy 2009/2010 do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Lyskach .  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_56_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwalą Rady Gminy Lyski Nr XLIII/35/2009

ZARZADZENIE_NR_0151_W_55_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_54_2009
w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie art. 8 ust. 2 z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.z 1996r. Nr 70 poz.335 z późniejszymi zmianami)

ZARZADZENIE_NR_0151_W_53_2009
w sprawie przyznawania paczek dla pracowników przebywających na dłuższych zasiłkach chorobowych

ZARZĄDZENIE NR 0151 W 52 2009
w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia finansowego

ZARZADZENIE_NR_0151_W_51_2009
w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_50_2009
w sprawie powołaniea obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Lyski głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 11, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_49_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_48_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XLII/24/2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_47_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczyni na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_46_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Obsługa bankowa budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy"

ZARZADZENIE_NR_0151_W_45_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Obsługa bankowa budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy"  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_44_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_43_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XLI/22/2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_42_2009
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE Nr 0151 W 41 2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

ZARZADZENIE_NR_0151_W_40_2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do najmu

ZARZADZENIE_NR_0151_W_39_2009
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/W/33/2009 z dnia 20.03.2009r.

ZARZADZENIE_NR_0151_W_38_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_37_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XL/20/2009 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_36_2009
w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

ZARZADZENIE_NR_0151_W_35_2009
w sprawie stawki czynszu za lokal zajmowany przez Stowarzyszenia 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_33_2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZADZENIE_NR_0151_W_32_2009
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łyskach za rok 2008

ZARZADZENIE_NR_0151_W_30_2009
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

ZARZADZENIE_NR_0151_W_29_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_28_2009
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych obręb DZIMIERZ  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_27_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Lyski

ZARZADZENIE_NR_0151_W_26_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadania p.n.: Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych hlińcem kamiennym na terenie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_25_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_24_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych klińcem na terenie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_23_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_22_2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZADZENIE_NR_0151_W_21_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Łyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXVIII/11/2009

ZARZADZENIE_NR_0151_W_20_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009

ZARZADZENIE_NR_0151_W_19_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_18_2009
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Łyski z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZADZENIE_NR_0151_W_17_2009
w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski - etap I ul. Kamionki w Lyskach" 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_16_2009
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Kamionki w Łyskach. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_15_2009
w sprawie powołania Komisji konkursowej oceny wniosków na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lyski

ZARZADZENIE_NR_0151_W_14_2009
w sprawie szczegółowego określenia zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_13_2009
w sprawie określenia jednolitych wzorów dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lyski 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_12_2009
w sprawie ogłoszenia konkursu na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w na terenie Gminy Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_11_2009
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji pozarządowych przez Gminę Lyski  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_10_2009
w sprawie układu wykonawczego zmian budżetu Gminy Lyski wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Lyski Nr XXXVII/3/2009  

ZARZADZENIE_NR_0151_W_9_2009
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji, kultury, sztuki i tradycji regionalnych z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej

ZARZADZENIE_NR_0151_W_8_2009
w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Łyski i w jednostkach organizacyjnych w 2009 r.

ZARZADZENIE_NR_0151_W_7_2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na rok 2009

ZARZADZENIE_NR_0151_W_6_2009
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR 0151 W 4 2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu przeznaczonego do najmu 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_3_2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

ZARZADZENIE_NR_0151_W_2_2009
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Łyski na 2009 rok

ZARZADZENIE_NR_0151_W_1_2009
w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy