Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-07-07 ( Imieniny: Estery, Kiry)

Gmina Lyski - 2014

2014

Projekt uchwały
w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

Projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lyski na lata 2014 - 2023

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 rok

Projekt uchwały
w sprawie planu pracy Rady Gminy Lyski na 2015 rok

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś)

Projekt uchwały
w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego

Projekt uchwały
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Komisji Mieszkaniowej

Projekt uchwały
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie

Projekt uchwały
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Lyski do Gminnej Rady Sportu w Lyskach

Projekt uchwały
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na rok 2015

Projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu i składu osobowego

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami i promocji gminy Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego i Samorządów Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji Rady Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Projekt uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Projekt uchwały
w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2015

Projekt uchwały
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

Projekt uchwały
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015

Projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Emiliana M. na działalność Wójta Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice, nr ew. 1234/172)

Projekt uchwały
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ew. 1047/30)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Pstrążna, nr ew. 130/9 oraz 131/9)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 575/109)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 477/108)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Nowa Wieś, nr ew. 467/110 oraz 572/111)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski, nr ew. 1102/53)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski, nr ew. 1103/53)

Projekt uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami a komunalnymi

Projekt uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014 - 2020

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Projekt uchwały
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji Aglomeracji Lyski

Projekt uchwały
w sprawie nadania Statutu Oczyszczalni Ścieków w Suminie

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Racibórz, a Gminą Lyski w celu budowy kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia w Raciborzu

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej,

Projekt uchwały
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania,

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie wniesienia odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach dotyczącego podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie określenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Lyski

Projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dzimierz"

Projekt uchwały
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 r.

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Bogunice)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ewidencyjny działki 1009/22)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ewidencyjny działki 409)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Raszczyce, nr ewidencyjny działki 874/410)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, (Lyski, nr ewidencyjny działki 243/71)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, (Lyski, nr ewidencyjny działki 430/77)

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, (Lyski, nr ewidencyjny działki 1206/119)

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

Projekt uchwały
w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014 - 2018

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lyski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2013 rok

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lyski na lata 2014 - 2018

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2013

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Zwonowice)

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Lyski)

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Projekt uchwały
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Rybnickiego

Projekt uchwały
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Lyski odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Projekt uchwały
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy „Na Kotowcu" ulicy w sołectwie Pstrążna

Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy "Na Borek" ulicy w sołectwie Pstrążna

Projekt uchwały
w sprawie wniesienia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lyski w 2014 r.

Projekt uchwały
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnie nabycie lokali mieszkalnych

Projekt uchwały
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Projekt uchwały
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Spółce Wodociągowo - Kanalizacyjnej Zwonowice Sp. z o.o.

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Żytna

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Zwonowice

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Lyski

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Bogunice

Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Adamowice

Projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

Projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023

Autor: abombik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-07 11:50przez: abombik
Opublikowano:2016-03-07 00:00przez: Agata Bombik
Zmodyfikowano:2016-03-22 09:44przez:
Podmiot udostępniający: UG Lyski
Odwiedziny:9286

Rejestr zmian

  • [2016-03-22 09:44:44]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-22 09:35:30]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-22 09:28:06]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-22 09:04:15]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-22 08:58:09]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-22 08:17:31]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-22 07:29:47]Agata BombikEdycja strony
  • [2016-03-07 11:50:36]Agata WyczyszczokEdycja strony

Banery/Logo